péntek, június 21Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola

TOVÁBBTANULÁSI TUDNIVALÓK

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet írja elő, a feladatok végrehajtásához kapcsolódó határidőket pedig a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) honlapján (www.oktatas.hu ) a Köznevelés / Középfokú felvételi eljárás / Tájékoztató felvételizőknek / Felvételi a középfokú iskolákban a 2019/2020. tanévben menüpont alatt megtalálható kiadványban igen részletes információkat olvashatnak a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan. Az alábbiakban ennek rövid kivonatával segítjük a Kedves Szülőket és Diákjaink sikeres továbbtanulását.

Határidők Feladatok Felelős
2021. október 19. Nyolcadik évfolyamos tanulók és szüleik tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről Néri
2021. október 20. A középiskolák a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat (benne a felvételi eljárásuk rendjét) Középisk.
2021. november 16. www.oktatas.hu oldalon nyilvános lesz az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke OH
2021. december 3. Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

OH által kiadott jelentkezési lapon (mellékelve)

közvetlenül a vizsgát szervező középiskolában
(ott kell leadni a jelentkezési lapot, ahol a tanuló megírja a vizsgát)

Szülő
2022. január 22., 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsga Szülő
2022. január 27., 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsga Szülő
2020. január 19-26. Írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése Szülő
2022. február 7. Értesítés az írásbeli felvételi eredményről

OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó,
a középiskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon

Középisk.
2022. február 14. Felvételi jelentkezési lapok leadása

mindkét szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia
(egyetlen szülő esetén a megfelelő hivatalos papír másolatát
vagy szülői nyilatkozatot kell csatolni)

Szülő
2022. február 18. Jelentkezési lapok postázása Néri
2022. február 22. – március 11. Szóbeli vizsgák, felvételi beszélgetések, készség- és képességvizsgák, egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok

középiskolák honlapján közzétett beosztás szerint

Szülő
2022. március 16. Ideiglenes felvételi jegyzék

középiskolák honlapján közzétéve

Középisk.
2022. március 21-22. Tanulói adatlapok módosítási lehetősége

korábbi sorrend megváltoztatása

új tanulmányi terület felvétele (csak olyan középiskolában, amelyik már az eredeti tanulói adatlapon is szerepelt, tehát új iskolát nem lehet beírni, csak új osztályt)

Szülő, Néri
2022. március 23. Módosított tanulói adatlapok postázása Néri
2022. április 29. Felvételről vagy elutasításról szóló végső döntés Középisk.
2022. május 9-20. Rendkívüli (pót)felvételi eljárás Szülő, középisk.
2020. június 22-24. Beiratkozás a középiskolába

középiskola által meghatározott időpontban

Szülő

 

 

 1. december 3-ig TUDNIVALÓK A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRÓL
 • tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára
 • szülő nyomtatott betűkkel kitölti az OH által kiadott jelentkezési lapot, a tanulóval együtt aláírja, majd benyújtja abba a vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a gyermeke a vizsgát írja
 • a jelentkezési lapon azt a címet adják meg, ahol a leveleket ténylegesen megkapják,

telefonszámot, e-mail címet érdemes megadni

 • BTMN tanulók esetleges kérelmeit (többletidő, segédeszköz használata, mentesítés az értékelés egy része alól) és a kérelmet megalapozó érvényes szakértői vélemény másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz
 1. január 22. (szombat) 10 óra – megjelenés korábban, személyi igazolványt vinni kell
 • központi írásbeli felvételi vizsga
 • a magyar nyelvből és matematikából készített központi (állami bizottságok által, az ország valamennyi felvételiző diákjának teljesen egységesen összeállított) írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, nem lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek
 • magyar nyelvi kompetenciákat mérő központi feladatlapok kitöltése 10:00-10:45,

ehhez segédeszköz nem használható

 • matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok kitöltése 11:00-11:45,

ehhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható,

a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (tollal) kell elkészíteni

 • a kedvezményre jogosultak (BTMN) a vizsgaszervező középiskola igazgatója által kiadott határozatban foglalt idővel (max. 30 perc) tovább dolgozhatnak, illetve a határozatban foglalt segédeszközt használhatják
 1. január 27. (csütörtök) 14 óra – megjelenés korábban, személyi igazolványt vinni kell
 • pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a szombati vizsgán alapos indokkal (betegség, baleset, hatósági intézkedés) igazolhatóan nem tudtak részt venni
 • szülőnek a szombati vizsga kezdete előtt jelezni kell a távollétet a vizsgaszervező középiskola felé
 • szülőnek a pótló vizsgát megelőzően írásban kérni kell a vizsgáztató középiskolában a pótló vizsga megszervezését, és a kérelemhez mellékelni kell az eredeti orvosi vagy hatósági igazolást a szombati távolmaradásról
 1. január 24-28. közötta vizsgaszervező középiskola által kijelölt napon
 • írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése
 • a vizsgát követő nyolc naptári napon belül egy teljes munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani
 • a dolgozatok javítása és értékelés valamennyi vizsgaszervező középiskolában csak és kizárólag a központilag kiadott, hivatalos javítási-értékelési útmutatók szerint történhet
 • „a jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje” (OH)
 • a tanuló vagy a szülő a kijavított és értékelt dolgozatot az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. mobiltelefon, fénymásoló) másolatot készíthet (a másolásért az iskola díjat számíthat fel), és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet

Észrevétel:

 • a szülő észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (tizenhat óráig) írásban adhatja le a dolgozatot javító középiskolában
 • az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani; a kérelem benyújtási határideje jogvesztő
 • ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, a középiskola az észrevételt érdemben elbírálja, majd a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel
 • ha az észrevételt tevő a középiskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával; a határidő elmulasztása jogvesztő
 • a középiskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak
 • a hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja, a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli a középiskolával, valamint postai úton is megküldi a középiskolának és az észrevételt tevőnek.

 

Fontos további tudnivalók

 

A felvételi jelentkezési lapok iskolai generálásához online módon kell az adatbegyűjtő lapot kitölteni. Erről a tudnivalókat e-mailben, e-naplón keresztül küldjük majd, amint a felület megnyílik az Oktatási Hivatal oldalán.

 

A felvételi jelentkezési lapokat az osztályfőnökök a felvételizőkkel hazaküldik, kérjük, hogy a szülők ellenőrizzék és mindketten írják alá, így küldjék vissza az iskolába.

 

A felvételi jelentkezési lapokkal együtt postáznunk kell az írásbeli vizsgák eredményét igazoló értékelő lapot is, annyi példányban, ahány középiskolába a tanuló jelentkezik, ezért a tanulóknak ezt is be kell hozniuk az iskolába.

 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontjáról, csak a diákok kapnak értesítést az általános iskola nem. Néhány középiskola e-mailben értesítik a tanulókat, ezért fokozottan figyeljenek, hogy milyen e-mail címet adnak meg.